Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (29)

  • Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning samt tillverkning av kontaktmaterial

   Senast två veckor innan du startar din livsmedelsverksamhet ska anmälan om registrering lämnas till kommunen via denna e-tjänst.

  • Anmälan om användning eller uppförande av kyltorn

   För att få använda ett befintligt kyltorn eller uppföra ett nytt krävs en anmälan till bygg- och miljönämnden. 

  • Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

   Anmälan kan avse en ny verksamhet, ändring/utbyggnad, övertagande av befintlig verksamhet eller  flytt av verksamhet.

  • Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

   För åtgärder som inte kräver bygglov kan man istället behöva göra en anmälan. (Kan gälla exempelvis tillbyggnad, ändring, installation, rivning och attefall)

  • Anmälan om kontrollansvarig

   Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Detta innebär att den kontrollansvarige inte kan vara anställd hos något företag som ska utföra arbete i byggnationen.

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning/allergiincident

   Genom den här e-tjänsten kan du anmäla om du misstänker att du har blivit matförgiftad eller om du misstänker att du fått i dig ett allergen som inte redovisats korrekt.

  • Anmälan om nedgrävning av häst

   Om du vill begrava din häst hemma på gården kan det oftast vara möjligt. För att undvika risker för miljö och hälsa måste du välja en lämplig plats och se till att hanteringen sker på lämpligt sätt.

  • Anmälan/ansökan om installation av värmepump

   Här kan du göra en ansökan/anmälan om installation av värmepumpsanläggning som avser utvinning av värme eller kyla ur berg, mark, ytvatten eller grundvatten med effektuttag mindre än 10 MW. 

  • Ansök om bostadsanpassningsbidrag

   Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

  • Ansök om förhandsbesked

   Här kan du ansöka om förhandsbesked så att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  • Ansök om lov för skylt/ljusanordning

   Här kan du ansöka om lov för skylt/ljusanordning.

  • Ansök om strandskyddsdispens

   Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. För att genomföra åtgärder inom strandskyddat område krävs en dispens. Dispens lämnas endast om det finns särskilda skäl.

  • Ansök om återställningsbidrag

   Här kan du göra en ansökan om återställningsbidrag.

  • Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

   Här kan du både ansöka om tillståndspliktig spridning av bekämpningsmedel samt anmäla anmälningspliktig spridning av bekämpningsmedel.

  • Begäran om planbesked

   Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Den som vill vidta åtgärden kan begära ett planbesked av kommunen.

  • Beställ radondosor

   Beställ ackrediterad radonmätning till villor och flerbostadshus till rabatterat pris från Sveriges största radonlaboratorium Radonova. Vid beställning av denna produkt får er kommun även möjlighet att ta del av resultat för sin kartläggning av den lokala radonsituationen.

  • Bostadsanpassningsintyg

   Denna e-tjänst är endast till för Åtvidabergs kommuns personal och personal på Region Östergötland.

  • Felanmälan återvinningsstationer

   Hjälp oss att hålla rent. Gör en felanmälan om en återvinningsstation behöver städas, tömmas eller snöröjas.

  • Kontrollfrekvens för livsmedelsverksamheter

   För varje livsmedelsverksamhet ska det finnas en kontrollfrekvens som anger hur många livsmedelskontroller som ska göras i verksamheten under en femårsperiod. 

  • Lämna synpunkter i samråd eller granskning

   Här kan du lämna synpunkter om pågående samråd och granskningar av kommunens detaljplaner, program och andra handlingar som ställts ut.

  • Yttrande - Bygg och miljö

   Om du har fått möjligheten att yttra dig i ett ärende, kan du i denna e-tjänst lämna dina synpunkter eller meddela att du inte har några synpunkter.

  • Yttrande från granne om djur inom detaljplanelagt område

   Om du får information från din granne om att hen kommer att söka tillstånd för en viss djurhållning önskar miljökontoret att du använder den här e-tjänsten för att yttra dig kring den tänkta djurhållningen. Yttrande lämnas in oavsett om du har synpunkter eller inte.

  • Yttrande från granne rörande installation av värmepump

   Miljökontoret tar alltid in yttranden från grannar om borrning planeras inom 10 meter från fastighetsgräns eller inom 20 meter från grannars borrhål. Det bör vara minst 20 meter mellan borrhål för att de inte ska påverka varandra termiskt (“stjäla värme”).

  Ekonomi (3)

  Förskola och skola (24)

  Kommun och politik (10)

  • Begäran om registerutdrag

   Här kan du begära ett registerutdrag för dig själv eller ett barn som du är vårdnadshavare för.

  • Bokning av ambulerande röstmottagare

   Om du inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan Åtvidabergs kommun ordna två röstmottagare som kommer hem till dig och hämtar din röst. Via den här e-tjänsten kan du boka ambulerande röstmottagning.

  • Redovisning av partistöd

   Här kan du som representerar ett politiskt parti lämna er redovisning av partistöd.

  • Visselblåsning

   Åtvidabergs kommuns visselblåsarfunktion är en särskild kanal som har inrättats för att underlätta för visselblåsare att rapportera om oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden inom Åtvidabergs kommun.

  Kultur och fritid (5)

  Näringsliv och arbete (14)

  • Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

   Anmälan om tillstånd för catering, provsmakning och kryddning för verksamheter med serveringstillstånd

  • Anmälan för ändring/upphörande av livsmedelsanläggning

   Här kan du göra en anmälan om du behöver göra en ändring eller anmäla upphörande av livsmedelsanläggning.

  • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

   För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du först anmäla verksamheten till miljökontoret. När du lämnar in anmälan ska du även skicka med ditt egenkontrollprogram. Efter anmälan tas en årlig avgift ut för tillsyn.

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet

   En miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön och som orsakar utsläpp till mark, luft eller vatten. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. 

  • Anmälan om verksamhet med bassängbad

   Till bassängbad räknas anläggningar som är avsedda för vattenaktiviteter, till exempel bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor och kar.

  • Ansök om försäljningstillstånd för tobaksvaror

   Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten.

  • Lotteritillstånd - Registreringslotteri enligt spellagen 6 kap. 9 §

   För att sälja lotter så krävs lotteritillstånd. Här kan du ansöka om tillfälligt tillstånd som gäller i tre månader eller tillstånd som gäller i tre år.

  • Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering

   Rapportera in meritförteckning i samband med ansökan om serveringstillstånd.

  Omsorg och stöd (23)

  • Anmälan till föräldrautbildningen ABC (Alla Barn i Centrum)

   Föräldrautbildningen ABC (Alla Barn i Centrum) riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Utbildningen syftar till att stärka den positiva relationen mellan dig och ditt barn. 

  • Ansök om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SOL)

   Här kan du ansöka om olika typer av stödinsatser för att du ska klara ditt dagliga liv, känna dig trygg hemma och kunna delta i samhällsgemenskap.

  • Ansök om färdtjänst och riksfärdtjänst

   Här kan du ansöka om både färdtjänst (resor inom kommunen) och riksfärdtjänst (resor utanför kommunen)

  • Ansök om jämkning av dubbel boendekostnad

   Vid flyttning till särskilt boende kan den enskilde ansöka om hyresnedsättning på grund av kostnader för dubbelt boende för en period om maximalt tre månader från inflyttningsdatumet i särskilt boende.

  • Ansök om självskjutsersättning

   Här kan du som har barn i grundskolan under vissa omständigheter ansöka om så kallad självskjutsersättning. 

  • Ansökan om bidrag för begravningskostnad

   När en person avlidit utan att efterlämna några tillgångar kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

  • Begäran om stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

   Du som har en funktionsnedsättning och svårt att klara din vardag kan få hjälp genom kommunen som kan erbjuda dig olika former av stöd och service utifrån dina behov.

  • Dödsfall och dödsboanmälan

   Här kan du anmäla dödsfall och göra en dödsboanmälan. Du kan anmäla dödsfallet när det saknas släktarvingar och den avlidne inte har skrivit något testamente. De anhöriga till den avlidne ansvarar för dödsboanmälan.

  • Inkomstförfrågan - trygghetslarm, hemtjänst och särskilt boende

   I samband med att du blir beviljad trygghetslarm, hemtjänst eller särskilt boende ska du fylla i blanketten Inkomstförfrågan, där uppgifter om inkomster och utgifter ska fyllas i. Uppgifterna behöver vi för att vi ska kunna debitera rätt avgift.

  • Intresseanmälan familjehem

   Svårigheter i en familj kan leda till att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Barn och unga mellan 0 och 18 år kan placeras i familjehem. Orsaken kan vara att föräldrarna har problem med missbruk, sjukdom eller att föräldern av annan anledning inte kan ge barnet vad det behöver.

  • Intresseanmälan för informationssamtal

   Om du och din medförälder överväger att inleda en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge behöver ni först ha deltagit i ett informationssamtal vid familjerätten.

  • Intresseanmälan för samarbetssamtal

   Vid en separation eller skilsmässa erbjuder familjerätten samarbetssamtal i syfte att hjälpa föräldrarna att få ett fungerade samarbete kring barnen. Samarbetssamtalen är kostnadsfria.

  • Intresseanmälan för uppdrag som kontaktperson

   En kontaktperson är en vuxen som ger extra stöd till ett barn eller en ungdom under en bestämd tid. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en vuxen förebild, någon att prata med, göra aktiviteter tillsammans med eller vara den som medverkar vid myndighetskontakter.

  • Intresseanmälan kontaktfamilj

   En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra socialt stöd. Orsaken till att ett barn behöver en extra familj varierar. Det kan till exempel handla om att barnet behöver miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning.

  • Orosanmälan - Barn/ungdom far illa

   Har du misstanke om att ett barn eller ungdom far illa så bör du anmäla detta till socialtjänsten, via denna e-tjänst.

  • Skicka in månadsrapport som kontaktperson

   I den här tjänsten kan du som är kontaktperson skicka in din månadsrapport till Åtvidabergs kommun. 

  • Överenskommelse om hemsändning av dagligvaror

   Kommuninvånare som uppfyller Åtvidabergs kommuns kriterier för att få dagligvaror hemsända enligt regler för hemsändning av dagligvaror på landsbygden och som bor i ett område där hemsändning tillhandahålls kan ingå denna överenskommelse med Åtvidabergs kommun.

  Trafik och infrastruktur (6)

  Vatten, avlopp och avfall (16)

  • Anmälan om VA-anslutning

   Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Åtvidabergs kommuns allmänna Va-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA.

  • Ansök om annan fakturamottagare än fastighetsägaren

   Annan fakturamottagare är när en annan person än fastighetsägaren ska betala fakturan för vatten och avlopp (VA) och/eller avfall, till exempel hyresgäst. Det är däremot alltid fastighetsägaren som har det fulla betalningsansvaret.

  • Ansök om att lämna avfall från hushåll på Korshults återvinningscentral som hyresvärd, förening eller organisation

   Här kan du som flerbostadshusägare, hyresvärd, förening, organisation och second hand ansöka om att få lämna vissa fraktioner kommunalt avfall från hushåll på Korshults återvinningscentral i Åtvidaberg.

  • Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

   Inrättande eller ändring av avloppsanordning .

  • Ansök om tillträde till Korshults återvinningscentral

   Här kan du som är privatperson ansöka om tillträde till Korshults återvinningscentral i Åtvidaberg om du saknar svenskt körkort eller om du är sommargäst och inte är folkbokförd i kommunen.

  • Renhållningsabonnemang - enskild avloppsanordning

   Enligt Åtvidabergs renhållningsordning (6§) ska fastighetsägaren teckna och ha abonnemang av aktuellt avfallsslag och betala bortskaffande av avfallsslag i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken (renhållningstaxan).

  • Renhållningsabonnemang - fettavskiljare

   För att förhindra igensättning av ledningar ska fettavskiljare installeras i anläggningar där avloppsvatten innehåller fett, exempelvis verksamheter där mat/livsmedel tillagas.

  • Renhållningsabonnemang - nyteckning

   Samtliga fastighetsinnehavare till fastighet där kommunalt avfall uppkommer ska teckna och ha abonnemang för aktuellt avfallsslag. Finns fler beboeliga hus inom en fastighet ska varje hushåll ha renhållningsabonnemang.

  • VA-abonnemang - Anmälan om förändring eller ombyggnation av fastighet som påverkar avgiftsberäkningen (inom verksamhetsområdet)

   Fastighetsägaren är skyldig att följa bestämmelserna i ABVA för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning och debiteras enligt fastställd Va-taxa.

  • VA-abonnemang - Anmälan om förändring eller ombyggnation av fastighet som påverkar avgiftsberäkningen (utanför verksamhetsområdet)

   Fastighetsägaren är skyldig att följa bestämmelserna i ABVA för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning och debiteras enligt fastställd Va-taxa.

  Övriga e-tjänster (1)