Anmälan/ansökan om installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du göra en anmälan/ansökan om installation av värmepumpsanläggning som avser utvinning av värme eller kyla ur berg, mark, ytvatten eller grundvatten med effektuttag mindre än 10 MW.  Anmälan/ansökan kan fyllas i antingen av sökande (privatperson eller företag) eller av installatören. Fyller du i anmälan/ansökan som installatör får du själv fylla i uppgifter om sökande (privatperson eller företag). När ärendet är inskickat, skickas även ett sms och/eller e-postmeddelande till den sökande om att de behöver signera ärendet med sin e-legitimation. 

Vattenskyddsområde

Inom vissa zoner i vattenskyddsområden gäller tillståndsplikt, i övrigt gäller anmälningsplikt.

  • Stångåns vattenskyddsområde: tillstånd inom sekundär och tertiär zon, förbjudet i primär zon.
  • Öjsjöns vattenskyddsområde: tillstånd inom tertiär zon, förbjudet i primär och sekundär zon.
  • Örens vattenskyddsområde: tillstånd inom sekundär och tertiär zon, förbjudet i primär zon.

Kontakta gärna miljökontoret om du är osäker på om platsen där du tänkt göra anläggningen ligger inom en skyddszon eller inte. 

Andra skyddsområden och begränsningar

Utöver vattenskyddsområden kan det finnas andra skyddsvärda objekt som påverkar möjligheten till anläggning:

  • Forn- eller kulturlämning. Finns en sådan i närheten av den planerade anläggningen behöver du kontakta länsstyrelsen i god tid för eventuellt tillstånd.
  • El-, tele-, vatten- och avloppsledningar. Du är skyldig att ta reda på var eventuella ledningar finns, använd gärna ledningskollen.se

Om du avser att utnyttja annans mark eller vattenområde ska du bifoga en kopia av skriftlig överenskommelse. För att vara säker på att få nyttjanderätt även i framtiden så bör ett gällande servitutsavtal upprättas mellan markägarna.

På vissa platser är risken för miljöpåverkan för stor för att värmepumpsanläggningar ska få inrättas, trots skyddsåtgärder. Nämnden har i sådana fall möjlighet att förbjuda anläggningen. Det kan till exempel handla om vissa zoner i vattenskyddsområdena (se ovan), områden med stora föroreningshalter eller områden i närheten av vattentäkter som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. 

Yttrande från grannar vid borrning av bergvärme

Om du planerar att borra bergvärme inom 10 meter från fastighetsgränsen ska berörda grannar få möjlighet att yttra sig enligt 19 kapitlet 4 § miljöbalken. För att yttra sig ska grannar först ha sett din anmälan inklusive tomtkarta med placering av tänkt borrhål. Efter det att du slutfört e-tjänsten kommer du att ha tillgång till din ansökan i PDF-format via ärendet under Mina Sidor så att du kan förmedla den till berörda grannar. 

På samma sätt ska berörda grannar få möjlighet att yttra sig om borrhålet planeras inom 20 meter från ett befintligt borrhål eftersom det kan påverka anläggningens effekt. 

Miljökontoret har möjlighet att inhämta yttranden även från andra grannar om det bedöms nödvändigt för att kunna fatta beslut i ärendet. 

Avgift

Avgift för handläggning av anmälan/ansökan tas ut enligt fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige. För anmälningar/ansökningar om 1-2 borrhål tas en fast avgift ut motsvarande 2 timmars handläggningstid. För övriga anmälningar/ansökningar tas en timavgift ut motsvarande den totala handläggningstiden. 

Handläggning

Miljökontoret har tagit emot din ansökan/anmälan. Handläggningen sker i ett separat system och du kommer därför inte kunna följa ditt ärende via självserviceportalen. Du kommer att kontaktas via telefon, e-post eller post under handläggningstiden.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa