Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (39)

  • Anmäl ägarbyte för avfall, vatten och avlopp

   Vid ägarbyte av fastighet är det viktigt att lämna ny ägarinformation till Åtvidabergs Vatten och Renhållning så att fastighetens abonnemang kan överlåtas till den nya fastighetsägaren.

   Vid ägarbyte av fastighet är det viktigt att lämna ny ägarinformation till Åtvidabergs Vatten och Renhållning så att fastighetens abonnemang kan överlåtas till den nya fastighetsägaren.

  • Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skola

   Anmälan kan avse en ny verksamhet, ändring/utbyggnad, övertagande av befintlig verksamhet eller  flytt av verksamhet.

   Anmälan kan avse en ny verksamhet, ändring/utbyggnad, övertagande av befintlig verksamhet eller  flytt av verksamhet.

  • Anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

   För åtgärder som inte kräver bygglov kan man istället behöva göra en anmälan. (Kan gälla exempelvis tillbyggnad, ändring, installation, rivning och attefall)

   För åtgärder som inte kräver bygglov kan man istället behöva göra en anmälan. (Kan gälla exempelvis tillbyggnad, ändring, installation, rivning och attefall)

  • Anmälan om kompostering av kommunalt avfall

   Här kan du göra en anmälan om kompostering av kommunalt avfall.

   Här kan du göra en anmälan om kompostering av kommunalt avfall.

  • Anmälan om kontrollansvarig

   Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Detta innebär att den kontrollansvarige inte kan vara anställd hos något företag som ska utföra arbete i byggnationen.

   Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Detta innebär att den kontrollansvarige inte kan vara anställd hos något företag som ska utföra arbete i byggnationen.

  • Anmälan om misstänkt matförgiftning/allergiincident

   Genom den här e-tjänsten kan du anmäla om du misstänker att du har blivit matförgiftad eller om du misstänker att du fått i dig ett allergen som inte redovisats korrekt.

   Genom den här e-tjänsten kan du anmäla om du misstänker att du har blivit matförgiftad eller om du misstänker att du fått i dig ett allergen som inte redovisats korrekt.

  • Anmälan om nedgrävning av häst

   Om du vill begrava din häst hemma på gården kan det oftast vara möjligt. För att undvika risker för miljö och hälsa måste du välja en lämplig plats och se till att hanteringen sker på lämpligt sätt.

   Om du vill begrava din häst hemma på gården kan det oftast vara möjligt. För att undvika risker för miljö och hälsa måste du välja en lämplig plats och se till att hanteringen sker på lämpligt sätt.

  • Anmälan om VA-anslutning

   Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Åtvidabergs kommuns allmänna Va-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA.

   Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Åtvidabergs kommuns allmänna Va-anläggning är skyldiga att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA.

  • Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet

   Ska du starta en verksamhet med behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användande av skärande eller stickande verktyg på kroppens hud eller slemhinnor så är du anmälningspliktig.

   Ska du starta en verksamhet med behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användande av skärande eller stickande verktyg på kroppens hud eller slemhinnor så är du anmälningspliktig.

  • Anmälan/ansökan om installation av värmepump

   Här kan du göra en ansökan/anmälan om installation av värmepumpsanläggning som avser utvinning av värme eller kyla ur berg, mark, ytvatten eller grundvatten med effektuttag mindre än 10 MW. 

   Här kan du göra en ansökan/anmälan om installation av värmepumpsanläggning som avser utvinning av värme eller kyla ur berg, mark, ytvatten eller grundvatten med effektuttag mindre än 10 MW. 

  • Ansök om annan fakturamottagare än fastighetsägaren

   Annan fakturamottagare är när en annan person än fastighetsägaren ska betala fakturan för vatten och avlopp (VA) och/eller avfall, till exempel hyresgäst. Det är däremot alltid fastighetsägaren som har det fulla betalningsansvaret.

   Annan fakturamottagare är när en annan person än fastighetsägaren ska betala fakturan för vatten och avlopp (VA) och/eller avfall, till exempel hyresgäst. Det är däremot alltid fastighetsägaren som har det fulla betalningsansvaret.

  • Ansök om befrielse från skyldighet att lämna kommunalt avfall

   Efter ansökan till bygg- och miljönämnden kan dispens medges, om det finns särskilda skäl och den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

   Efter ansökan till bygg- och miljönämnden kan dispens medges, om det finns särskilda skäl och den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

  • Ansök om bostadsanpassningsbidrag

   Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

   Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag för dig som har en funktionsnedsättning. Med bostadsanpassningsbidraget kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att bostaden ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

  • Ansök om bygglov, rivningslov och marklov

   Använd den här e-tjänsten när du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring där bygglov behövs.

   Använd den här e-tjänsten när du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring där bygglov behövs.

  • Ansök om förhandsbesked

   Här kan du ansöka om förhandsbesked så att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

   Här kan du ansöka om förhandsbesked så att byggnadsnämnden (eller motsvarande nämnd) prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

  • Ansök om förlängt slamtömningsintervall

   Här kan du ansöka om förlängt slamtömningsintervall. Dispens kan ges i högst 6 år och tömning sker då vartannat år under perioden.

   Här kan du ansöka om förlängt slamtömningsintervall. Dispens kan ges i högst 6 år och tömning sker då vartannat år under perioden.

  • Ansök om gemensam behållare för hushållsavfall

   Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare till två angränsande fastigheter med max 1 kilometer mellan bostadshusen kan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare.

   Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare till två angränsande fastigheter med max 1 kilometer mellan bostadshusen kan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare.

  • Ansök om lov för skylt/ljusanordning

   Här kan du ansöka om lov för skylt/ljusanordning.

   Här kan du ansöka om lov för skylt/ljusanordning.

  • Ansök om strandskyddsdispens

   Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. För att genomföra åtgärder inom strandskyddat område krävs en dispens. Dispens lämnas endast om det finns särskilda skäl.

   Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. För att genomföra åtgärder inom strandskyddat område krävs en dispens. Dispens lämnas endast om det finns särskilda skäl.

  • Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

   Inrättande eller ändring av avloppsanordning .

   Inrättande eller ändring av avloppsanordning .

  • Ansök om uppehåll i hämtningsintervall av kommunalt avfall 6-12 månader

   Uppehåll i hämtning av kommunens kärlavfall enligt § 33 i renhållningsordningen. Uppehåll på denna blankett gäller endast hämtning av kommunalt kärlavfall 6-12 månader. För fritidshus gäller att ansökan ska vara inne senast 1 mars innevarande år.

   Uppehåll i hämtning av kommunens kärlavfall enligt § 33 i renhållningsordningen. Uppehåll på denna blankett gäller endast hämtning av kommunalt kärlavfall 6-12 månader. För fritidshus gäller att ansökan ska vara inne senast 1 mars innevarande år.

  • Ansök om återställningsbidrag

   Här kan du göra en ansökan om återställningsbidrag.

   Här kan du göra en ansökan om återställningsbidrag.

  • Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel

   Här kan du både ansöka om tillståndspliktig spridning av bekämpningsmedel samt anmäla anmälningspliktig spridning av bekämpningsmedel.

   Här kan du både ansöka om tillståndspliktig spridning av bekämpningsmedel samt anmäla anmälningspliktig spridning av bekämpningsmedel.

  • Begäran om planbesked

   Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Den som vill vidta åtgärden kan begära ett planbesked av kommunen.

   Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Den som vill vidta åtgärden kan begära ett planbesked av kommunen.

  • Beställ radondosor

   Beställ ackrediterad radonmätning till villor och flerbostadshus till rabatterat pris från Sveriges största radonlaboratorium Radonova. Vid beställning av denna produkt får er kommun även möjlighet att ta del av resultat för sin kartläggning av den lokala radonsituationen.

   Beställ ackrediterad radonmätning till villor och flerbostadshus till rabatterat pris från Sveriges största radonlaboratorium Radonova. Vid beställning av denna produkt får er kommun även möjlighet att ta del av resultat för sin kartläggning av den lokala radonsituationen.

  • Kontrollfrekvens för livsmedelsverksamheter

   För varje livsmedelsverksamhet ska det finnas en kontrollfrekvens som anger hur många livsmedelskontroller som ska göras i verksamheten under en femårsperiod. 

   För varje livsmedelsverksamhet ska det finnas en kontrollfrekvens som anger hur många livsmedelskontroller som ska göras i verksamheten under en femårsperiod. 

  • Renhållningsabonnemang - enskild avloppsanordning

   Enligt Åtvidabergs renhållningsordning (6§) ska fastighetsägaren teckna och ha abonnemang av aktuellt avfallsslag och betala bortskaffande av avfallsslag i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken (renhållningstaxan).

   Enligt Åtvidabergs renhållningsordning (6§) ska fastighetsägaren teckna och ha abonnemang av aktuellt avfallsslag och betala bortskaffande av avfallsslag i enlighet med föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken (renhållningstaxan).

  • Renhållningsabonnemang - fettavskiljare

   För att förhindra igensättning av ledningar ska fettavskiljare installeras i anläggningar där avloppsvatten innehåller fett, exempelvis verksamheter där mat/livsmedel tillagas.

   För att förhindra igensättning av ledningar ska fettavskiljare installeras i anläggningar där avloppsvatten innehåller fett, exempelvis verksamheter där mat/livsmedel tillagas.

  • Renhållningsabonnemang - nyteckning

   Samtliga fastighetsinnehavare till fastighet där kommunalt avfall uppkommer ska teckna och ha abonnemang för aktuellt avfallsslag. Finns fler beboeliga hus inom en fastighet ska varje hushåll ha renhållningsabonnemang.

   Samtliga fastighetsinnehavare till fastighet där kommunalt avfall uppkommer ska teckna och ha abonnemang för aktuellt avfallsslag. Finns fler beboeliga hus inom en fastighet ska varje hushåll ha renhållningsabonnemang.

  • VA-abonnemang - Anmälan om förändring eller ombyggnation av fastighet som påverkar avgiftsberäkningen (inom verksamhetsområdet)

   Fastighetsägaren är skyldig att följa bestämmelserna i ABVA för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning och debiteras enligt fastställd Va-taxa.

   Fastighetsägaren är skyldig att följa bestämmelserna i ABVA för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning och debiteras enligt fastställd Va-taxa.

  • VA-abonnemang - Anmälan om förändring eller ombyggnation av fastighet som påverkar avgiftsberäkningen (utanför verksamhetsområdet)

   Fastighetsägaren är skyldig att följa bestämmelserna i ABVA för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning och debiteras enligt fastställd Va-taxa.

   Fastighetsägaren är skyldig att följa bestämmelserna i ABVA för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning och debiteras enligt fastställd Va-taxa.

  • Yttrande från granne om djur inom detaljplanelagt område

   Om du får information från din granne om att hen kommer att söka tillstånd för en viss djurhållning önskar miljökontoret att du använder den här e-tjänsten för att yttra dig kring den tänkta djurhållningen. Yttrande lämnas in oavsett om du har synpunkter eller inte.

   Om du får information från din granne om att hen kommer att söka tillstånd för en viss djurhållning önskar miljökontoret att du använder den här e-tjänsten för att yttra dig kring den tänkta djurhållningen. Yttrande lämnas in oavsett om du har synpunkter eller inte.

  • Yttrande från granne rörande installation av värmepump

   Miljökontoret tar alltid in yttranden från grannar om borrning planeras inom 10 meter från fastighetsgräns eller inom 20 meter från grannars borrhål. Det bör vara minst 20 meter mellan borrhål för att de inte ska påverka varandra termiskt (“stjäla värme”).

   Miljökontoret tar alltid in yttranden från grannar om borrning planeras inom 10 meter från fastighetsgräns eller inom 20 meter från grannars borrhål. Det bör vara minst 20 meter mellan borrhål för att de inte ska påverka varandra termiskt (“stjäla värme”).

  Ekonomi (3)

  Förskola och skola (19)

  • Ansök om byte av grundskola samt anmälan om flytt till eller från Åtvidaberg

   Här kan du ansöka om byte av grundskola samt anmälan om flytt till eller från Åtvidabergs kommun.

   Här kan du ansöka om byte av grundskola samt anmälan om flytt till eller från Åtvidabergs kommun.

  • Ansök om inackorderingsbidrag för gymnasial utbildning

   Här kan du som är folkbokförd i Åtvidabergs kommun och studerar på gymnasieskolan ansöka om inackorderingsbidrag.

   Här kan du som är folkbokförd i Åtvidabergs kommun och studerar på gymnasieskolan ansöka om inackorderingsbidrag.

  • Ansök om modersmålsundervisning

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i grundskola 1-9 i Åtvidabergs kommun. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket för att det ska vara en giltig ansökan.

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning i grundskola 1-9 i Åtvidabergs kommun. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket för att det ska vara en giltig ansökan.

  • Ansök om plats i förskola och fritidshem för barn som inte är folkbokförda i Åtvidabergs kommun

   Har du ett barn som inte är folkbokfört i Åtvidabergs kommun men som du ändå vill ska gå i förskola eller fritidshem här, så kan du ansöka här.

   Har du ett barn som inte är folkbokfört i Åtvidabergs kommun men som du ändå vill ska gå i förskola eller fritidshem här, så kan du ansöka här.

  • Ansök om resebidrag vid gymnasial utbildning

   Här kan du som bor i Åtvidabergs kommun ansöka om bidrag till resor för studerande vid gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå eller påbyggnadsutbildning.

   Här kan du som bor i Åtvidabergs kommun ansöka om bidrag till resor för studerande vid gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå eller påbyggnadsutbildning.

  • Ansök om reseersättning för utlägg i samband med VFU

   Här kan du ansöka om reseersättning för utlägg i samband med VFU (verksamhetsförlagd utbildning)-  också kallat LIA, prao eller praktik.

   Här kan du ansöka om reseersättning för utlägg i samband med VFU (verksamhetsförlagd utbildning)-  också kallat LIA, prao eller praktik.

  • Ansök till SFI

   SFI (svenska för invandrare) är en grundläggande utbildning i det svenska språket och för dig som inte har svenska som modersmål.  Ansökan gäller till Åtvidabergs kommun.

   SFI (svenska för invandrare) är en grundläggande utbildning i det svenska språket och för dig som inte har svenska som modersmål.  Ansökan gäller till Åtvidabergs kommun.

  • Ansök till vuxenutbildning

   Vuxenutbildning, också kallat Komvux, erbjuder utbildningar till dig som bor i Åtvidabergs kommun.

   Vuxenutbildning, också kallat Komvux, erbjuder utbildningar till dig som bor i Åtvidabergs kommun.

  • Gymnasieskola - Anmäl frånvaro och ledighet

   Här kan du anmäla frånvaro och ledighet för gymnasieelev.

   Här kan du anmäla frånvaro och ledighet för gymnasieelev.

  • IST Home Skola

   IST Home Skola är en app för vårdnadshavare. Här hittar du frågor och svar om vad IST Home Skola är för något och vad de erbjuder i appen.

   IST Home Skola är en app för vårdnadshavare. Här hittar du frågor och svar om vad IST Home Skola är för något och vad de erbjuder i appen.

  • Schema för elever

   Här hittar du schema för elever i grund- och gymnasieskola.

   Här hittar du schema för elever i grund- och gymnasieskola.

  • Ändra kontaktuppgifter

   Behöver du ändra kontaktuppgifter för ditt barn som går i grundskolan, så kan du göra det här.

   Behöver du ändra kontaktuppgifter för ditt barn som går i grundskolan, så kan du göra det här.

  • Ändrade familjeförhållanden

   Har det uppstått ändringar i familjeförhållandet för ditt barn som går på grundskola eller fritidshem så ska du anmäla det här. Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, ska båda vara platsinnehavare om båda utnyttjar barnomsorg.

   Har det uppstått ändringar i familjeförhållandet för ditt barn som går på grundskola eller fritidshem så ska du anmäla det här. Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, ska båda vara platsinnehavare om båda utnyttjar barnomsorg.

  Kommun och politik (7)

  • Visselblåsning

   Åtvidabergs kommuns visselblåsarfunktion är en särskild kanal som har inrättats för att underlätta för visselblåsare att rapportera om oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden inom Åtvidabergs kommun.

   Åtvidabergs kommuns visselblåsarfunktion är en särskild kanal som har inrättats för att underlätta för visselblåsare att rapportera om oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden inom Åtvidabergs kommun.

  Kultur och fritid (5)

  Näringsliv och arbete (14)

  • Anmälan av lokal vid catering, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning

   Anmälan om tillstånd för catering, provsmakning och kryddning för verksamheter med serveringstillstånd

   Anmälan om tillstånd för catering, provsmakning och kryddning för verksamheter med serveringstillstånd

  • Anmälan för ändring/upphörande av livsmedelsanläggning

   Här kan du göra en anmälan om du behöver göra en ändring eller anmäla upphörande av livsmedelsanläggning.

   Här kan du göra en anmälan om du behöver göra en ändring eller anmäla upphörande av livsmedelsanläggning.

  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet

   En miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön och som orsakar utsläpp till mark, luft eller vatten. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. 

   En miljöfarlig verksamhet är en verksamhet som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön och som orsakar utsläpp till mark, luft eller vatten. För att få anlägga och driva vissa miljöfarliga verksamheter krävs tillstånd eller anmälan. 

  • Anmälan om verksamhet med bassängbad

   Till bassängbad räknas anläggningar som är avsedda för vattenaktiviteter, till exempel bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor och kar.

   Till bassängbad räknas anläggningar som är avsedda för vattenaktiviteter, till exempel bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor och kar.

  • Ansök om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

   För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du först anmäla verksamheten till miljökontoret. När du lämnar in anmälan ska du även skicka med ditt egenkontrollprogram. Efter anmälan tas en årlig avgift ut för tillsyn.

   För att få sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du först anmäla verksamheten till miljökontoret. När du lämnar in anmälan ska du även skicka med ditt egenkontrollprogram. Efter anmälan tas en årlig avgift ut för tillsyn.

  • Ansök om försäljningstillstånd för tobaksvaror

   Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten.

   Den som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror till konsumenter ska visa att han eller hon med hänsyn till sina ekonomiska och personliga förhållanden, och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten.

  • Lotteritillstånd - Registreringslotteri enligt spellagen 6 kap. 9 §

   För att sälja lotter så krävs lotteritillstånd. Här kan du ansöka om tillfälligt tillstånd som gäller i tre månader eller tillstånd som gäller i tre år.

   För att sälja lotter så krävs lotteritillstånd. Här kan du ansöka om tillfälligt tillstånd som gäller i tre månader eller tillstånd som gäller i tre år.

  • Meritförteckning för sökande av tillstånd för alkoholservering

   Rapportera in meritförteckning i samband med ansökan om serveringstillstånd.

   Rapportera in meritförteckning i samband med ansökan om serveringstillstånd.

  Omsorg och stöd (19)

  • Ansök om bostadsanpassningsbidrag

   Du som drabbats av en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din permanentbostad så att det underlättar för dig i vardagen.

   Du som drabbats av en bestående funktionsnedsättning kan ansöka om bidrag för att anpassa din permanentbostad så att det underlättar för dig i vardagen.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Ansök om jämkning av dubbel boendekostnad

   Vid flyttning till särskilt boende kan den enskilde ansöka om hyresnedsättning på grund av kostnader för dubbelt boende för en period om maximalt tre månader från inflyttningsdatumet i särskilt boende.

   Vid flyttning till särskilt boende kan den enskilde ansöka om hyresnedsättning på grund av kostnader för dubbelt boende för en period om maximalt tre månader från inflyttningsdatumet i särskilt boende.

  • Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

   Här kan du göra en ny ansökan om parkeringstillstånd, förnya ditt parkeringstillstånd samt göra en anmäla om förlorat parkeringstillstånd.

   Här kan du göra en ny ansökan om parkeringstillstånd, förnya ditt parkeringstillstånd samt göra en anmäla om förlorat parkeringstillstånd.

  • Ansök om självskjutsersättning

   Här kan du som har barn i grundskolan under vissa omständigheter ansöka om så kallad självskjutsersättning. 

   Här kan du som har barn i grundskolan under vissa omständigheter ansöka om så kallad självskjutsersättning. 

  • Dödsfall och dödsboanmälan

   Här kan du anmäla dödsfall och göra en dödsboanmälan. Du kan anmäla dödsfallet när det saknas släktarvingar och den avlidne inte har skrivit något testamente. De anhöriga till den avlidne ansvarar för dödsboanmälan.

   Här kan du anmäla dödsfall och göra en dödsboanmälan. Du kan anmäla dödsfallet när det saknas släktarvingar och den avlidne inte har skrivit något testamente. De anhöriga till den avlidne ansvarar för dödsboanmälan.

  • Inkomstförfrågan

   Kommunen behöver uppgifter om dina inkomster för att kunna beräkna det avgiftsutrymme som begränsar sina avgifter för vård- och omsorg. 

   Kommunen behöver uppgifter om dina inkomster för att kunna beräkna det avgiftsutrymme som begränsar sina avgifter för vård- och omsorg. 

  • Intresseanmälan familjehem

   Svårigheter i en familj kan leda till att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Barn och unga mellan 0 och 18 år kan placeras i familjehem. Orsaken kan vara att föräldrarna har problem med missbruk, sjukdom eller att föräldern av annan anledning inte kan ge barnet vad det behöver.

   Svårigheter i en familj kan leda till att barn och unga för en längre eller kortare tid behöver bo i en annan familj. Barn och unga mellan 0 och 18 år kan placeras i familjehem. Orsaken kan vara att föräldrarna har problem med missbruk, sjukdom eller att föräldern av annan anledning inte kan ge barnet vad det behöver.

  • Intresseanmälan för informationssamtal

   Om du och din medförälder överväger att inleda en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge behöver ni först ha deltagit i ett informationssamtal vid familjerätten.

   Om du och din medförälder överväger att inleda en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge behöver ni först ha deltagit i ett informationssamtal vid familjerätten.

  • Intresseanmälan för samarbetssamtal

   Vid en separation eller skilsmässa erbjuder familjerätten samarbetssamtal i syfte att hjälpa föräldrarna att få ett fungerade samarbete kring barnen. Samarbetssamtalen är kostnadsfria.

   Vid en separation eller skilsmässa erbjuder familjerätten samarbetssamtal i syfte att hjälpa föräldrarna att få ett fungerade samarbete kring barnen. Samarbetssamtalen är kostnadsfria.

  • Intresseanmälan kontaktfamilj

   En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra socialt stöd. Orsaken till att ett barn behöver en extra familj varierar. Det kan till exempel handla om att barnet behöver miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning.

   En kontaktfamilj fungerar som en extrafamilj för barn och ungdomar som av olika anledningar behöver extra socialt stöd. Orsaken till att ett barn behöver en extra familj varierar. Det kan till exempel handla om att barnet behöver miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning.

  • Intresseanmälan kontaktperson

   En kontaktperson är en vuxen som ger extra stöd till ett barn eller en ungdom under en bestämd tid. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en vuxen förebild, någon att prata med, göra aktiviteter tillsammans med eller vara den som medverkar vid myndighetskontakter.

   En kontaktperson är en vuxen som ger extra stöd till ett barn eller en ungdom under en bestämd tid. En kontaktperson kan ha olika uppdrag; att vara en vuxen förebild, någon att prata med, göra aktiviteter tillsammans med eller vara den som medverkar vid myndighetskontakter.

  • Orosanmälan - Barn/ungdom far illa

   Har du misstanke om att ett barn eller ungdom far illa så bör du anmäla detta till socialtjänsten, via denna e-tjänst.

   Har du misstanke om att ett barn eller ungdom far illa så bör du anmäla detta till socialtjänsten, via denna e-tjänst.

  • Orosanmälan - Vuxen far illa

   Har du misstanke om att en vuxen människa far illa så bör du anmäla detta till socialtjänsten, via denna e-tjänst.

   Har du misstanke om att en vuxen människa far illa så bör du anmäla detta till socialtjänsten, via denna e-tjänst.

  Trafik och infrastruktur (9)

  • Ansök om grävtillstånd

   Grävtillstånd ska sökas då ordinarie ytskikt ska brytas och skadas. All typ av grävning kräver ett grävtillstånd och ofta krävs också markavtal, exempelvis för ledningsrätt.

   Grävtillstånd ska sökas då ordinarie ytskikt ska brytas och skadas. All typ av grävning kräver ett grävtillstånd och ofta krävs också markavtal, exempelvis för ledningsrätt.

  • Ansök om trafikanordningsplan (TA-plan)

   Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid och förbi arbetsplatsen, vilka avstängningar och vägmärken som ska användas samt om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs.

   Trafikanordningsplanen visar hur trafiken ska ordnas vid och förbi arbetsplatsen, vilka avstängningar och vägmärken som ska användas samt om vägmarkeringar (målning på vägbanan) berörs.

  • Färdiganmälan - grävning

   Här kan du göra en färdiganmälan av grävning.

   Här kan du göra en färdiganmälan av grävning.

  Övriga e-tjänster (1)