Yttrande från granne om djur inom detaljplanelagt område

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Varför yttrande?

Av Åtvidabergs kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter (KF 2013-11-27, § 106) framgår att det, inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, krävs tillstånd för att hålla :

  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin 
  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • Giftig orm  

Ansökningar om tillstånd hanteras av miljökontoret, på delegation av bygg- och miljönämnden.

Eftersom fastigheter inom områden som är detaljplanerade eller har områdesbestämmelser ofta ligger nära varandra finns det en större risk att grannar som upplever eventuell djurhållning som störande. Störningarna kan handla om till exempel lukt från gödsel, spridning av allergener eller ljud från djuren. 

Innan miljökontoret ger tillstånd till djurhållning behöver berörda grannar få tycka till om den tänkta djurhållningen, så att tillstånd bara ges till djurhållning som bedöms lämplig på den aktuella platsen. Med berörda grannar avses generellt de med angränsande tomt om djur hålls utomhus. För giftig orm i lägenhet avses generellt grannar i samma hus samt hyresvärd.

Hur yttrar jag mig?

Om du får information från din granne om att hen kommer att söka tillstånd för en viss djurhållning önskar miljökontoret att du använder den här e-tjänsten för att yttra dig kring den tänkta djurhållningen. Yttrande lämnas in oavsett om du har synpunkter eller inte, eftersom all information är viktig för handläggningen av ärendet. 

Det är viktigt att du från din granne får information om vilken typ av djurhållning som planeras, hur många djur som kommer att hållas samt var djur och gödsel kommer förvaras. I e-tjänsten fyller du kort i uppgifter om vilken granne som kommer att hålla djur och får sedan ange om du har några synpunkter eller inte. 

När yttrande från alla berörda grannar har kommit in granskas detta och ett beslut fattas sedan i ärendet - antingen tillstånd till djurhållning eller avslag. Medges tillstånd trots negativa synpunkter från grannar får dessa grannar en kopia på beslutet och har möjlighet att överklaga till länsstyrelsen. 
 

Handläggning

När miljökontoret har tagit emot ditt yttrande sker handläggningen i ett separat system och du kommer därför inte kunna följa ditt ärende via självserviceportalen. Ärendet har därav statusen Avslutat. Du kan eventuellt komma att kontaktas via telefon, e-post eller post under handläggningstiden.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa