Anmälan om kompostering av kommunalt avfall

LÄS MER

Utdrag ur Föreskrifter om avfallshantering för Åtvidabergs kommun, KF § 66, 2020-06-17

  • 27 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 28-30 §§ i dessa föreskrifter och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
  • 28 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
  • 29 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till bygg- och miljönämnden.
  • 30 § Kompostering av latrin och egen hantering av utsorterad urin på fastigheten får, efter anmälan till bygg- och miljönämnden, medges i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, så kallad förmultningsanläggning eller liknande anläggning för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen.

 

Upplysningar

Observera att fekalier och urin ska hanteras på ett sätt som är godtagbart ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. I latrin finns smittämnen som genom felaktig hantering kan orsaka spridning av mag- och tarminfektioner. Det är därför viktigt att kompostering och hygienisering av materialet sker så att smittspridning förebyggs.

Kompostering ska göras enligt kompostleverantörens råd och/eller enligt handboken till Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar, 2008:3. Handboken finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida, www.havochvatten.se.

Urin ska förvaras i täta behållare före spridning. Om urinen lagras några månader minskar förekomsten av eventuellt sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på egen fastighet utan särskild anmälan. Anmälan ska vara skriftlig och alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön och den tidsperiod som anmälan avser.

Undantag från Föreskrifter om avfallshantering för Åtvidabergs kommun är personanknutna och upphör därmed att gälla vid nya ägarförhållanden eller nya nyttjanderättsförhållanden. Eget omhändertagande av avfall får endast beviljas under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

 

Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se