Ansök om befrielse från skyldighet att lämna kommunalt avfall

LÄS MER

Utdrag ur Föreskrifter om avfallshantering för Åtvidabergs kommun, KF § 66, 2020-06-17 34 §E

Efter ansökan till bygg- och miljönämnden kan dispens medges för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från förbudet i 15 kap. 24 § 1 stycket miljöbalken om det finns särskilda skäl och den som ska hantera avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Undantag medges för maximalt 3 år. Under befrielsetiden gällande kärlavfall ska en grundavgift betalas enligt av kommunfullmäktige fastställd renhållningstaxa. Därefter öppnas abonnemanget automatiskt om inte fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare lämnar ny ansökan om undantag. Beviljande kan ges om total befrielse från kommunal avfallshantering. Det kan ske i rena undantagsfall då inget avfall överhuvudtaget uppstår och inget faktiskt omhändertagande sker. I sådana fall sker även befrielse från renhållningstaxans grundavgift. Beslut om total befrielse kan medges för maximalt 5 år. Därefter öppnas abonnemanget automatiskt om inte fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare lämnar ny ansökan om undantag.  Sida 3(3)

Upplysningar

Ansökan ska vara skriftlig och alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske utan att det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön och den tidsperiod som ansökan avser.

Ansökan om undantag för permanentbostad ska vara miljökontoret tillhanda senast två månader före den avsedda undantagsperioden. Ansökan som avser fritidsabonnemang ska vara inlämnad senast den 1 mars det år som ansökan gäller. Detta enligt 26 § Föreskrifter om avfallshantering för Åtvidabergs kommun.

Undantag från Föreskrifter om avfallshantering för Åtvidabergs kommun är personanknutna och upphör därmed att gälla vid nya ägarförhållanden eller nya nyttjanderättsförhållanden. Eget omhändertagande av avfall får endast beviljas under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

Handläggning sker då ansökan innehåller de uppgifter som behövs för bedömningen. Då ansökan är komplett är handläggningstiden normalt tre veckor. Avgift för handläggning av ansökan tas ut enligt fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige. 

 


Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se

Personuppgiftsansvarig

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se