Anmälan om kontrollansvarig

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Detta innebär att den kontrollansvarige inte kan vara anställd hos något företag som ska utföra arbete i byggnationen. Kommunen är inte skyldig att göra någon prövning av detta utan det åligger den anställde att undersöka förhållandet. Om det finns flera kontrollansvariga ska byggherren se till att någon av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter.

Den kontrollansvarige ska:

 1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 6 §.
 2. vid fråga om rivningsplan biträda vid inventering av farligt avfall och annat avfall.
 3. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.
 4. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i punkt 3 ovan informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden
 5. närvara vid:
  - tekniska samråd
  - besiktningar
  - byggnadsnämndens arbetsplatsbesök
 6. dokumentera sina arbetsplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inf slutbeskedet
 7. meddela till byggnadsnämnden om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa