Anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En del verksamheter med hygienisk behandling är anmälningspliktiga enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det handlar om verksamheter som utför behandlingar med risk för blodsmitta eller annan smitta genom användande av stickande eller skärande verktyg på kroppens hud eller slemhinnor. Utöver det är även kosmetiska solarier anmälningspliktiga enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar.

Anmälningspliktiga verksamheter

Exempel på behandlingar som omfattas av anmälningsplikt är:

  • behandlingar där tatueringsfärg injiceras i huden
  • fotvård
  • akupunktur
  • solarium
  • rakning där rakkniv används mot huden
  • håltagning, även med så kallade håltagningspistoler
  • behandlingar där ett ämne (som inte är ett läkemedel, blod eller filler) ytligt injiceras i hud eller slemhinna genom användandet av nålfri teknologi, en nål eller något annat stickande verktyg. Detta innefattar exempelvis serum, microroller och microneedling.

Kontakta gärna miljökontoret om du är osäker på om din verksamhet omfattas av anmälningsplikt eller inte.

Anmälningstid

Anmälan ska göras via denna e-tjänst minst sex veckor innan verksamheten startas. Syftet med anmälan är att miljökontoret ska ha möjlighet att lämna råd och i vissa fall avstyra att en lokal tas i bruk, om lokalen inte är lämpad eller utformad för den tilltänkta verksamheten.

Miljösanktionsavgift vid utebliven anmälan

Om du startar upp en anmälningspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan kan du bli skyldig att betala miljösanktionsavgift. Du ska även anmäla om du ändrar din befintliga verksamhet, till exempel om du byter lokal eller utökar verksamheten. 

Verksamheter som inte behöver anmälas

Om din verksamhet inte innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta behöver du inte anmäla den till miljökontoret. Det kan dock vara bra att informera miljökontoret ändå när du startar en ny verksamhet så att de, i rollen som tillsynsmyndighet, vet om din verksamhet och lättare kan ge dig råd och information. Miljökontoret har möjlighet att göra tillsyn även på yrkesmässiga verksamheter som inte omfattas av anmälningsplikt.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att man som verksamhetsutövare ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka, förebygga och i förekommande fall undanröja olägenhet för människors hälsa eller miljön. För anmälningspliktiga verksamheter gäller förutom miljöbalken även kraven på egenkontroll som ställs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. I egenkontrollen bör det bland annat finnas dokumenterade rutiner för att upprätthålla hygienen i samband med behandlingar, vid misstanke om smitta, för underhåll av lokaler och inredning, för städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning, för hantering av kemiska ämnen samt rutiner för kommunikation med kunderna m.m. Egenkontrollen ska anpassas till verksamhetens risker och behov och kan se olika ut för olika verksamheter.

Avgift

För anmälan tas timavgift ut motsvarande handläggningstiden och därefter timavgift när tillsyn utförs. Avgiften tas ut enligt fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.

Handläggning

När miljökontoret har tagit emot din ansökan sker handläggningen i ett separat system och du kommer därför inte kunna följa ditt ärende via självserviceportalen. Ärendet har därav statusen Avslutat. Du kommer att kontaktas via telefon, e-post eller post under handläggningstiden.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa