Begäran om planbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Begäran om planbesked

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete.

Den som vill vidta åtgärden kan begära ett planbesked av kommunen. Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

Planbesked är reglerat i plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser, 2-5 §§. Mer information om planbesked och detaljplan finns på www.boverket.se

Vad ska en begäran om planbesked innehålla? 

En begäran om planbesked ska vara skriftlig. Det gör du genom att använda kommunens e-tjänst. 

Av begäran ska ändamålet med åtgärden framgå och en karta som visar vilket område som berörs ska bifogas. Om åtgärden gäller byggnadsverk ska ansökan innehålla en beskrivning av karaktären och den ungefärliga omfattningen. Det kan exempelvis vara husens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om husen ska vara friliggande eller sammanbyggda. Att lämna mer detaljerade beskrivningar är onödigt eftersom det kan leda till låsningar i planens utformning.

Om den som begär planbeskedet vill få besked om vilket planeringsunderlag som kommunen bedömer kommer behövas vid planläggningen ska det anges i begäran. Den som begär ett planbesked kan också begära att få hämta in ett yttrande från länsstyrelsen om vilket underlag som sannolikt kan behövas för att bedöma hur det senare framtagna planförslaget förhåller sig till ingripandegrunderna. Om den sökande vill begära ett sådant yttrande ska det anges i begäran om planbesked.

När ska kommunen lämna planbesked? 

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från den dag då en komplett begäran kommit in. Kommunen och den som gjort begäran kan dock komma överens om en annan tid, både kortare och längre.

Planbeskedets innehåll

Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planarbete och i så fall när detta arbete antas ha lett fram till ett beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Kommunen ska redovisa vilket planeringsunderlag som sannolikt kan behövas vid planläggningen, om den som har gjort begäran om planbesked vill få besked om det. 

Om beskedet är att kommunen inte avser att inleda något planarbete ska skälen till detta redovisas i planbeskedet. 

En ansökan om planbesked bedöms utifrån de ramar som ges av plan- och bygglagen, PBL, och i första hand i förhållande till bestämmelserna om allmänna och enskilda intressen i andra kapitlet i PBL.

Avgift

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 
Vid positivt planbesked tillkommer även kostnader för den efterföljande planläggningen. Som sökande betalar du både kostnaderna för planbesked och planläggning om inte kommunen beslutar annat.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så slipper du fylla i dem. Läs mer på sidan: Så här hämtas företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa