Yttrande från granne rörande installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Varför yttrande?

Vid borrning för bergvärme är det viktigt att borrhålet placeras så att det inte påverkar andra borrhål och inte riskerar att hindra grannar från framtida borrning. Miljökontoret tar därför alltid in yttranden från grannar om borrning planeras inom 10 meter från fastighetsgräns eller inom 20 meter från grannars borrhål. Anledningen till att detta är att det bör vara minst 20 meter mellan borrhål för att de inte ska påverka varandra termiskt (“stjäla värme”). Därför är det också bra att, när det är möjligt, placera borrhål minst 10 meter från fastighetsgränsen så att grannen också kan göra det vid eventuell borrning varvid avståndet på 20 meter kan hållas. 

Anmälningar och ansökningar om borrning för bergvärme och installation av värmepump hanteras av miljökontoret, på delegation av bygg- och miljönämnden.

Hur yttrar jag mig?

Om du får information från din granne om att hen kommer att anmäla/ansöka om att installera bergvärme inom 10 meter från fastighetsgräns/inom 20 meter från ditt borrhål önskar miljökontoret att du använder den här e-tjänsten för att yttra dig kring placeringen. Yttrande lämnas in oavsett om du har synpunkter eller inte, eftersom all information är viktig för handläggningen av ärendet. 

Det är viktigt att du från din granne får information om var borrhålet planeras och i e-tjänsten fyller du kort i uppgifter aktuella avstånd innan du får ange om du har några synpunkter eller inte. 

När yttrande från berörda grannar har kommit in granskas dessa och ett beslut fattas sedan i ärendet. Medges borrning för bergvärme trots negativa synpunkter från grannar får dessa grannar en kopia på beslutet och har möjlighet att överklaga till länsstyrelsen. 

Handläggning

När miljökontoret har tagit emot din ansökan sker handläggningen i ett separat system och du kommer därför inte kunna följa ditt ärende via självserviceportalen. Ärendet har därav statusen Avslutat. Du kan eventuellt komma att bli kontaktad via telefon, e-post eller post.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa