Ansök om inackorderingsbidrag för gymnasial utbildning

LÄS MER

Här kan du som är folkbokförd i Åtvidabergs kommun och studerar på gymnasieskolan ansöka om inackorderingsbidrag.

Regler gällande inackorderingstillägg till gymnasieelever folkbokförda i Åtvidaberg

 • Eleven ska vara folkbokförd i Åtvidabergs kommun och gå i gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå eller påbyggnadsutbildning i annan kommun. Inackorderingstillägg utgår endast för heltidsstudier. Bidrag utgår till och med det första kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år. Stöd till inackordering utgår till elever som saknar möjlighet att dagligen pendla mellan bostadsort och skola. Barn- och utbildningschefen fattar beslut om bidrag ska beviljas eller avslås. Vid tveksamma fall görs en bedömning av förutsättningarna i det enskilda fallet och tas hänsyn till tidigare praxis i liknande fall.
   
 • Inackorderingstillägg genom kommunens försorg utgår ej till elev vid folkhögskolor, fristående skolor, riksinternat eller som studerar utomlands. Då får man istället söka bidrag via CSN.
   
 • Stöd för inackordering utbetalas kontant en gång per termin. Aktuell skola ska på ansökan vidimera deltagande i undervisning.
   
 • Inackorderingstillägg utgör ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.
   
 • Till elever som har inackordering och beviljats inackorderingstillägg utbetalas bidraget med 1/30 av basbeloppet. Till studerande utanför Östergötlands län utbetalas beviljat inackorderingstillägg med 1/25 av basbeloppet. Bidraget utbetalas i början av innevarande termin, när ansökan kommit förvaltningen tillhanda och behandlats.
   
 • Höstterminen (ht) beräknas till 4 månader och vårterminen (vt) till 5 månader.
   
 • Stöd för inackordering utgår ej till elev som erhåller reseersättning för dagliga resor hem – skola. Inackorderingsstöd lämnas ej till den som är berättigad om vederbörande vid terminens början tagit ut busskort.
   
 • Vid avbrutna studier, ej påbörjade studier, flyttning eller annan orsak till att villkoren för inackorderingstillägg ej längre uppfylls, återkrävs bidraget från och med aktuell tidpunkt. Elev som erhåller bidrag ska omgående meddela sådana förändringar till:
  Åtvidabergs kommun
  Box 206
  597 25 Åtvidaberg
  Telefon 0120-830 00 (växel)
   
 • Gatuadress med gatunamn och nummer, gårdsnamn och dylikt måste alltid anges. Det räcker inte med att enbart ange box, fack eller postlåda.
   
 • Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan i bedrägligt syfte blir eleven eller om eleven är omyndig, förälder eller förmyndare, ersättningsskyldig för utbetalda bidrag till stöd för inackordering samt en expeditionsavgift av 300 kronor.
   
 • Ansökan inlämnas/insändes senast 15 september (ht) resp 1 februari (vt). OBS! Ny ansökan måste göras inför varje läsår. 


Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se

Personuppgiftsansvarig

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se