Ansök om resebidrag vid gymnasial utbildning

LÄS MER

Här kan du som bor i Åtvidabergs kommun ansöka om bidrag till resor för studerande vid gymnasieskolor, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå eller påbyggnadsutbildning.

Ansökan om läsårskort/terminskort inlämnas till respektive gymnasieskola. Du får åka till skolan på morgonen första skoldagen utan kort. Skolan delar ut kort till berättigade elever första skoldagen.

Regler gällande bidrag till resor

Ansökan om resebidrag sker på denna blankett. Resebidragsberättigad elev, får ett särskilt färdbevis (läsårs/terminskort) för resor mellan bostad och skola. I vissa fall kan elev också vara berättigad till bidrag för anslutningsresa. Om kollektivtrafikförbindelse saknas kan bidrag utgå till enskild resa. Uppgifter för ansökan om resebidrag under praktikperioder/arbetsplatsförlagd utbildning erhålles på respektive skola.

Villkor för erhållande av färdbevis/bidrag till resor mellan bostad och skola

Vad söks på blanketten?

På denna blankett söker du färdbevis (läsårskort/terminskort), bidrag till anslutningsresa och bidrag till enskild resa för dagliga resor mellan bostad och skola. Du som studerar i annan kommun än Åtvidaberg ska också söka via denna e-tjänst. Ansökan för färdbevis lämnar du på respektive gymnasieskola där du ska studera.

Du har rätt till resebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år och när du:

  • erhåller studiestöd enligt studiestödslagen
  • är folkbokförd i Åtvidabergs kommun
  • har en färdväg mellan bostad och skola om mer än 6 km

Anslutningsresa

Bidrag kan utgå för anslutningsresa som komplement till färdbevis om genaste färdvägsavstånd mellan bostaden och närmaste hållplats för kollektivresa är minst 4 km.

Enskild resa

Kontantbidrag för enskild resa utgår endast om resan eller del av resan ej anse kunna ske med kollektivt färdmedel. När kontantbidrag för enskild resa bevilja erhålles ej färdbevis.

Följande avstånd och ersättningsnivåer gäller 

 


Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se

Personuppgiftsansvarig

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se