Ansök om tillstånd för enskilt avlopp

LÄS MER

Bilagor som ska bifogas

  • Situationsplan i skala 1:400 – 1:1 000
  • Detaljerad beskrivning av avloppsanordningens efterföljande rening (samtliga delar). Vid infiltration och markbädd ska längd- och tvärsektion redovisas.
  • Diagram över kornfördelning från jordprov och/eller perkolationsprov vid förslagen infiltration eller markbädd.
  • Vid gemensamhetsanläggning: sammanställning över medverkande fastigheter, uppgifter om ägare och hur bostaden nyttjas (fritids- eller permanentboende).

Bilagor som underlättar handläggningen

  • Om avloppsanordningen helt eller delvis placeras på annan persons fastighet är det sökandens ansvar att inhämta tillstånd från berörd fastighetsägare. Skriftligt medgivande bifogas ansökan. Alternativt kan kopia på gällande servitut bifogas.
  • Intyg om att grannar och eventuella andra som kan beröras av anordningen har informerats av er och vilka eventuella synpunkter de har.

Avgift

Avgift för handläggning av ansökan/anmälan tas ut enligt fastställd taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Information om miljösanktionsavgift

Utdrag ur förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter: 3:1 § För en överträdelse av 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en miljösanktionsavgift betalas

  1. Med 5000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd inrätta en avloppsanordning trots att ett sådant tillstånd krävs,
  2. Med 3000 kronor, om överträdelsen är att utan tillstånd ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning som före anslutningen inte hade någon vattentoalett ansluten, och
  3. Med 3000 kronor, om överträdelsen är att utan att ha gjort en anmälan inrätta en avloppsanordning trots att en sådan anmälan krävs.  

 

   
Denna blankett kommer inom kort att bli en digital e-tjänst. Tills dess att e-tjänsten är klar så kan du använda dig av blanketten. Klicka på "Hämta blankett".

Frågor om e-tjänsten

Åtvidabergs kommun
kontakt@atvidaberg.se
0120-830 00
www.atvidaberg.se